Magnetická rezonancia Žilina

O spoločnosti

Pro Diagnostic Group

Spoločnosť Pro Diagnostic Group bola založená v roku 2011 a v súčasnosti je vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny na Slovensku, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami ako sú: Magnetická rezonanciaCTUSG, SPECT, SPECT/CT či PET/CT. Svoje vedúce postavenie dosiahla lokalizáciou stredísk v najlepších slovenských nemocniciach a zamestnávaním popredných rádiológov, špecialistov na jednotlivé modality.

Štruktúra spoločnosti

Zdravotnícke strediská patriace pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. sú vybavené najmodernejšími zobrazovacími technológiami, a aj vďaka skúsenému zdravotníckemu personálu sa im darí implementovať do praxe najmodernejšie diagnostické metódy. V súčasnosti prevádzkuje 15 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.
Dôležitou víziou spoločnosti je neustále stabilizovať svoju pozíciu vo vzťahu k pacientom, lekárom a poisťovniam. Chce byť kontinuálne sa učiacou spoločnosťou, otvorenou novým metódam, poznatkom a myšlienkam.

Máme už 14 moderných centier na Slovensku

ROKOV NA SLOVENSKU
1
VYŠETRENÍ DENNE
1
PACIENTOV ROČNE
1

Magnetická rezonancia

Všetky pracoviská magnetickej rezonancie majú uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.

Jednotlivé prevádzky magnetických rezonancií sú navzájom prepojené a používajú systém PACS a Telerádiologické centrum T3C,
čo umožňuje on-line posielanie snímok a konzultačnú činnosť pri hodnotení sporných nálezov viacerými odborníkmi našich pracovísk.
Naše pracoviská sú prepojené s nemocničnými informačmými systémami kľúčových nemocníc vo forme zasielania elektronických žiadaniek a nálezov medzi informačnými systémami, čo prináša výrazné zvýšenie komfortu a rýchlosti práce lekárov pri diagnostike a liečbe pacientov.

Prevádzkujeme unikátny webový portál pre online komunikáciu medzi odosielajúcimi lekármi a našimi pracoviskami magnetickej rezonancie – www.eradiologia.sk 

petct.sk

Nukleárna medicína

PET/CT centrum je úspešným „public-private“ projektom Dr. Magnet v kooperácií so spoločnosťou BIONT. Toto diagnostické centrum je najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárnej medicíny na Slovensku. Projekt spojil silu dlhoročných skúseností špičkového personálu s najmodernejšou dostupnou technológiou PET/CT tomografu Philips, systému Gemini TF 64, čo umožnilo zvýšiť počet vyšetrovaných pacientov a výrazne skrátiť čakaciu dobu vyšetrenia. Navyše, priniesla aj výrazné zníženie dávok rádioaktívneho žiarenia, čím sa chráni pacientovo zdravie.

V roku 2014 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmaka 11C-metionín.Od novembra 2014 pracovisko používa v diagnostike ďalšie pozitrónové rádiofarmakum –18F-Cholín, pri diagnostike recidívy karcinómu prostaty, ktoré je unikátne na celom Slovensku.

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý používa na diagnostiku a liečbu ochorení rádioaktívne látky, tzv. rádiofarmaká. Metódy nukleárnej medicíny sú bezpečné a bezbolestné.  Je nimi možné odhaliť ochorenie v rannom štádiu, oveľa skôr ako inými vyšetreniami alebo zobrazovacími metódami. Na pracovisku vyšetrujeme na dvoch dvojdetektorových gamakamerách, a to: 

 • SPECT GE Sopha DST – XLi a
 • SPECT GE NM 830 ES

Oddelenie nukleárnej medicíny je jediné v Trnavskom samosprávnom kraji a plní služby pre celý Trnavský VÚC, čiastočne i Trenčiansky kraj, priľahlé okresy a pre niektoré bratislavské kliniky.

V snahe zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni, naše oddelenie nukleárnej medicíny v Trnave obsluhuje špičková scintigrafická dvojhlavová SPECT gamakamera, gamasonda na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny ako i špeciálna hybridná kamera SPECT/CT.

Rádiodiagnostika

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie: vyšetrenia CT (počítačovou tomografiou), sonografické (ultrazvukové) vyšetrenie a röntgen. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Pracovisko využíva najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO, ktorý zabezpečuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia. Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips Affiniti 30 Circular Edition a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľné o 3D. Sú tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

Naše röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX Impact umožňuje všetky rutinné vyšetrenia. Prístroj poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

Prevádzka je plne digitalizovaným pracoviskom, využívajúcim systém PACS a je súčasťou Telerádiologického centra T3C.

Pracovisko využíva 64 radové CT typu Siemens Somatom Go.Up. Používame len originálne jódové kontrastné látky ktoré po aplikácii vysycujú jednotlivé orgány v ľudskom tele a tým umožnia lekárovi (rádiológovi) odhaliť prípadné ochorenie. Po splnení svojej funkcie sa podaná kontrastná látka vylučuje obličkami z tela von.

CT vyšetrenie perfektne zobrazuje krvácanie do mozgu, zlomeniny kostí, nádorové ochorenia hlavy, pľúc, brušnej dutiny a malej panvy a zväčšenie uzlín. Úrazové poškodenie orgánov hrudníka, brucha, ciev a mozgu.

CT Prešov

Denzitometria

Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty kostnej hmoty a na overenie diagnózy osteoporózy, na monitoring liečby osteoporózy a na určenie rizika zlomenín. Vďaka špeciálnym skenovacím technikám dokáže vizualizovať štruktúru kostí a analyzovať minerálnu hustotu kostí.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pro Diagnostic Group a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) je vedúci poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT.

V súčasnosti prevádzkuje 12 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku. Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  v rámci registrácie do webportálu ERADIOLOGIA.SK využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

 

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Pro Diagnostic Group, a.s.
Nivy Tower – administratívna budova B2,

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
46 112 928   

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte registrácie do webportálu ERADIOLOGIA.SK, ktorého je spoločnosť prevádzkovateľom.

 1. SK – Online žiadanky, nálezy a štúdie

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Na našom webovom sídle zbierame:

 1. V sekcii pre overenie identity pacienta vo webportále eRádiológia.sk
  – Rodné číslo
 2. V rámci účtu pacienta na webportále eRádiológia.sk
  – Meno, priezvisko, poisťovňa, telefón, email, popis z vyšetrenia

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h).
 
 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, najmenej však po dobu 5 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
 
 

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 2. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 3. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.