Magnetická rezonancia Žilina

About the company

Pro Diagnostic Group

Pro Diagnostic Group was founded in 2011 and is currently the leading provider of healthcare in the field of radiology and nuclear medicine in Slovakia, in non-state healthcare facilities. It operates diagnostic centres with modalities such as MRI, CT, USG and PET/CT. It has achieved its leading position by locating its centres in the best Slovak hospitals and employing leading radiologists, specialists in each modality.

Company structure

Medical centres belonging to Pro Diagnostic Group, a.s. are equipped with the most modern imaging technologies and thanks to experienced medical staff they manage to implement the most modern diagnostic methods into practice. Currently, the company operates 14 diagnostic centres located throughout Slovakia. An important vision of the company is to continuously stabilize its position in relation to patients, physicians and insurance companies. It wants to be a constantly learning company, open to new methods, knowledge and ideas.

We already have 14 modern centres in Slovakia

YEARS IN SLOVAKIA
1
EXAMINATIONS DAILY
1
PATIENTS A YEAR
1

Magnetic resonance imaging

All magnetic resonance imaging workplaces have concluded health care contracts with all health insurance companies in the Slovak Republic.

The individual MRI facilities are interconnected and use the PACS system and the T3C Teleradiology Centre,
which enables on-line sending of images and consultation activities in the evaluation of controversial findings by several experts of our departments.
Our departments are linked to the hospital information systems of key hospitals in the form of sending electronic requests and findings between the information systems, which brings a significant increase in the convenience and speed of physicians’ work in diagnosing and treating patients.

We operate a unique web portal for online communication between referring physicians and our MRI departments – www.eradiologia.sk 

petct.sk

Nuclear medicine

The PET/CT Center is a successful “public-private” project of Dr. Magnet in cooperation with BIONT. This diagnostic centre is the most modern medical facility in the field of nuclear medicine in Slovakia. The project has combined the strength of the many years of experience of the top-notch staff with the latest available technology of the Philips PET/CT tomograph, the Gemini TF 64 system, which has allowed to increase the number of patients examined and to significantly reduce the waiting time for the examination. In addition, it has also brought about a significant reduction in radioactive radiation doses, thus protecting the patient’s health.

In 2014, routine examination of patients with brain tumours using the radiopharmaceutical 11C-methionine began.Since November 2014, the department has been using another positron radiopharmaceutical -18F-Choline, in the diagnosis of prostate cancer recurrence, which is unique in the whole of Slovakia.

In the in vivo section, it is about the use of minimally burdensome non-invasive medical imaging methods that allow to obtain information based on the distribution of the administered radiopharmaceutical in the body. The information provided is indicative of organ function and morphology, pathological deposits and metabolism. At the department we investigate on two two-detector gamma cameras, namely: 

SPECT GE Sopha DST – XLi and
SPECT GE NM 830 ES

Radiodiagnostics

Pro RTG is a modern non-state medical facility that offers comprehensive diagnostic services in the field of radiology: CT (computed tomography) scans, sonographic (ultrasound) examinations and X-ray. The facility guarantees the use of inventive techniques and clinical applications, with the aim of the most accurate imaging diagnosis for patients and clinicians.

The department uses the latest model of the PHILIPS MX 16 EVO computed tomography CT scanner, which ensures a reduced radiation burden on patients during the examination. Thanks to the 16 arrays of detectors, the CT examination will be significantly accelerated.

Ultrasound examinations are performed on Philips CLEAR VUE 550 and Philips CLEAR VUE 650 ultrasound machines. These ultrasound machines are suitable for all types of ultrasound examinations and are additionally expandable with 3D. They are thus an excellent diagnostic tool.

Our SIEMENS MULTIX Impact X-ray equipment enables all routine examinations. The device provides high image quality at the lowest possible X-ray dose and lowest burden for the patient. The device also includes special system settings for paediatric examinations for paediatric patients.

The facility is a fully digitized workstation, utilizing the PACS system and is part of the T3C Teleradiology Center.

The workplace uses a 64-series CT scanner of the Siemens Somatom Sensation type. We use only original iodine contrast agents which, after application, saturate individual organs in the human body and thus enable the doctor (radiologist) to detect possible diseases. Once the contrast agent has fulfilled its function, it is excreted out of the body through the kidneys.

CT scans perfectly show bleeding in the brain, bone fractures, tumours of the head, lungs, abdomen and small pelvis, and enlarged lymph nodes. Traumatic damage to organs of the chest, abdomen, blood vessels and brain.

CT Prešov

Densitometry

Densitometry is an imaging method to measure bone density and to verify the diagnosis of osteoporosis, to monitor osteoporosis treatment and to determine fracture risk. Thanks to special scanning techniques, it can visualise bone structure and analyse bone mineral density.

Careers

We are currently filling the following positions:

doktorka

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pro Diagnostic Group a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) je vedúci poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT.

V súčasnosti prevádzkuje 12 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku. Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  v rámci registrácie do webportálu ERADIOLOGIA.SK využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

 

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Pro Diagnostic Group, a.s.
Nivy Tower – administratívna budova B2,

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
46 112 928   

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte registrácie do webportálu ERADIOLOGIA.SK, ktorého je spoločnosť prevádzkovateľom.

 1. SK – Online žiadanky, nálezy a štúdie

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Na našom webovom sídle zbierame:

 1. V sekcii pre overenie identity pacienta vo webportále eRádiológia.sk
  – Rodné číslo
 2. V rámci účtu pacienta na webportále eRádiológia.sk
  – Meno, priezvisko, poisťovňa, telefón, email, popis z vyšetrenia

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h).
 
 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, najmenej však po dobu 5 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
 
 

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 2. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 3. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.